Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

VOORWAARDEN TRAINING & COACHING

Artikel 1 - Definities

1.    In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:

a.    De Steven training & coaching, gevestigd aan de Brinkstraat 36, 7901 LA te Hoogeveen en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 50825674.
b.    Opdrachtgever : De (rechts)persoon die diensten van De Steven afneemt
c.    Deelnemer: De persoon die deelneemt aan training & coaching door De Steven
d.    Sessie: Een afspraak met datum en tijdstip voor individuele training/coaching
e.    Startdatum: De oorspronkelijke datum van de eerste sessie (verzettingen niet meegeteld) of – als nog geen eerste sessie is gepland – de datum twee maanden na het sluiten van de overeenkomst.
f.    Schriftelijk: per brief, e-mail, Whatsapp en/of ander digitaal tekstbericht.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten voor individuele- en groepstraining & coaching door De Steven.
2.    Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen De Steven en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Individuele training & coaching

1.    Opdrachtgever kan een offerte opvragen bij De Steven voor individuele training & coaching (één-op-één) voor zichzelf als Deelnemer of voor een ander als Deelnemer (bijvoorbeeld voor een werknemer).
2.    Offertes zijn vrijblijvend en zijn gedurende 30 dagen geldig, waarna ze automatisch vervallen.
3.    In de offerte genoemde prijzen zijn in euro en exclusief btw. Eventuele koersverschillen, koersopslagen en andere kosten van (internationale) betaling komen voor rekening van de Opdrachtgever.
4.    De prijzen genoemd in de offerte zijn inclusief voorbereidingstijd door de coach/trainer en alle e-books, testen en overige materialen die tijdens het traject naar het oordeel van De Steven benodigd zijn, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
5.    De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever of doordat partijen anderszins schriftelijk overeenstemming hebben bereikt over de diensten en de daarvoor te rekenen prijs.
6.    De data van sessies worden in overleg tussen De Steven en de Deelnemer bepaald. Afgesproken sessies kunnen tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden verzet door de Deelnemer. Binnen 48 uur voor aanvang kan De Steven verzettingen weigeren en wordt de Deelnemer op de oorspronkelijke datum en tijdstip verwacht, dan wel vervalt de sessie zonder recht van Opdrachtgever of Deelnemer op (gedeeltelijke) teruggave van het voor de sessie betaalde bedrag.
7.    Opdrachtgever kan de overeenkomst tot de Startdatum annuleren tegen de volgende annuleringskosten. Deze annuleringskosten betreffen steeds een percentage van de overeengekomen totaalprijs voor de diensten:

a.    Bij annulering tot één maand van tevoren: 0%
b.    Bij annulering vanaf één maand tot twee weken van tevoren: 25%
c.    Bij annulering vanaf twee weken tot één week van tevoren: 50%
d.    Bij annulering vanaf één week tot twee dagen van tevoren: 75%
e.    Bij annulering vanaf twee dagen van tevoren: 100%

8.    Na de startdatum kan Opdrachtgever de overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij Opdrachtgever een consument is waarvoor de bepalingen hieronder gelden.
9.    Opdrachtgevers die niet handelen in beroep of bedrijf (hierna: Consument-Opdrachtgevers) hebben na het sluiten van de overeenkomst het wettelijke herroepingsrecht van 14 dagen. Als er sessies van de individuele training & coaching op verzoek van of met toestemming van de Consument-Opdrachtgever al binnen de herroepingstermijn van 14 dagen plaatsvinden, is de Consument-Opdrachtgever voor deze sessies wel betaling verschuldigd.
10.    Consument-Opdrachtgevers kunnen de overeenkomst na afloop van de herroepingstermijn tussentijds opzeggen en betalen dan voor de gebruikte sessies, alsmede voor eventueel gemaakte testen, e-books en andere (digitale) producten. Daarvoor geldt dan de reguliere verkoopprijs (incl. BTW) op dat moment. Daarnaast is De Steven gerechtigd redelijke administratiekosten in rekening te brengen van 10% van de overeengekomen totaalprijs voor de diensten.

Artikel 4 – Groepstrainingen en teamcoaching

1.    Een zakelijke Opdrachtgever kan een offerte opvragen voor groepstrainingen of teamcoaching met méér dan een Deelnemer op een locatie in Nederland.
2.    Offertes zijn vrijblijvend en zijn gedurende 30 dagen geldig, waarna ze automatisch vervallen.
3.    In de offerte genoemde prijzen zijn in euro en exclusief btw, maar inclusief reis- en parkeerkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte. Eventuele koersverschillen, koersopslagen en andere kosten van (internationale) betaling komen voor rekening van de Opdrachtgever.
4.    De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever of doordat partijen anderszins schriftelijk overeenstemming hebben bereikt over de diensten en de daarvoor te rekenen prijs.
5.    De datum van de groepstraining wordt in overleg met de Opdrachtgever bepaald. Tot twee weken van tevoren kan Opdrachtgever een afgesproken groepstraining kosteloos verzetten. Daarna betaalt Opdrachtgever een vergoeding van om de groepstraining te verzetten uitgedrukt in een percentage van de overeengekomen totaalprijs voor de diensten:

a.    Bij verzetten tot twee weken van tevoren: 0%
b.    Bij verzetten vanaf twee weken tot één week van tevoren: 25%
c.    Bij verzetten vanaf één week tot 48 uur van tevoren: 50%
d.    Bij verzetten vanaf 48 uur tot 24 uur van tevoren: 75%
e.    Bij verzetten vanaf 24 uur van tevoren: 100%
6.    Na het sluiten van de overeenkomst kan Opdrachtgever de overeenkomst niet annuleren of tussentijds opzeggen.

Artikel 5 – Betaling, rente en kosten

1.    Na totstandkoming van de overeenkomst stuurt De Steven aan Opdrachtgever een factuur voor het overeengekomen bedrag.  
2.    Facturen hebben een standaard betaaltermijn van 14 dagen. De betaaltermijn wordt verkort als de gewenste startdatum van de coaching binnen 14 dagen na de factuurdatum valt, zodanig dat de factuur vóór de start betaald dient te zijn.
3.    Met het vervallen van de factuur is de Opdrachtgever direct en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf dat moment de Nederlandse wettelijke (handels)rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
4.    De Opdrachtgever kan de betaling van enig bedrag niet opschorten.
5.    De Steven mag over en weer verschuldigde bedragen met elkaar verrekenen tot hun gezamenlijk beloop. De Opdrachtgever heeft echter geen recht op verrekening met enig bedrag, tenzij er volledige overeenstemming is bereikt over het beloop van diens tegenvordering.
6.    Als De Steven buitengerechtelijke kosten maakt ter verhaal van een vordering op de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever daarvoor een vergoeding verschuldigd conform de Nederlandse wettelijke staffel BIK.
7.    Betalingen worden telkens eerst in mindering gebracht op – indien van toepassing - (buitengerechtelijke) kosten, dan met opeisbare rente, dan met de hoofdvordering conform art. 6:43 BW en tot slot met de lopende niet-opeisbare rente.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid & Uitvoering

1.    Alles wat tijdens individuele sessies wordt besproken, door de Deelnemer gemaakte testen en de uitkomst daarvan en/of de voortgang van de Deelnemer is strikt vertrouwelijk. De Steven doet aan anderen, waaronder de Opdrachtgever, nooit mededelingen daarover zonder toestemming van de Deelnemer.
2.    De Steven doet over individuele Deelnemers aan groepstrainingen geen verslag aan Opdrachtgever. Tijdens groepstrainingen wordt samen met de Deelnemers bepaald welke informatie aan de Opdrachtgever wordt teruggekoppeld. Dat gebeurt steeds in het bijzijn van de Deelnemers, tenzij de Deelnemer uitdrukkelijk zijn toestemming geeft om dit buiten zijn bijzijn te doen.
3.    Coaching en training door De Steven is gericht op bewustwording en inzicht in het (eigen) gedrag en niet op het vergaren van (bepaalde) kennis en kunde. De Steven heeft bij de uitvoering van de overeenkomst slechts een inspanningsverplichting en gaat geen resultaatsverbintenis aan.
4.    De Opdrachtgever staat ervoor in dat alle benodigde informatie voor een goede uitvoering van de overeenkomst tijdig aan De Steven wordt medegedeeld, waaronder doelstellingen van de coaching, concrete ontwikkelpunten en/of (werk)omstandigheden van de Deelnemer(s). Bij gebreke daarvan is De Steven gerechtigd om  de overeenkomst uit te voeren naar eigen inzicht of de uitvoering van de overeenkomst (gedeeltelijk) op te schorten tot de benodigde informatie is verstrekt. In het laatste geval zijn eventuele afspraken over data, tijdstippen en/of de termijn van uitvoering van de overeenkomst niet langer bindend voor De Steven.

5.    Als de benodigde informatie ook na een rappel niet binnen één maand wordt verstrekt, wordt dat aangemerkt als een tekortkoming in de nakoming en is De Steven gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Op de ontbinding en de gevolgen daarvan zijn de wettelijke regels van toepassing.
6.    De Steven is gerechtigd voor de uitvoering van (een deel van) de overeenkomst derden in te schakelen.
7.    De Steven treedt in overleg met Opdrachtgever over aanpassing van de opdracht, het tarief en de (verwachte) termijn van uitvoering als na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat een wijziging of aanvulling van de diensten beter aansluit op de wensen en verwachtingen van Opdrachtgever. Als de Opdrachtgever niet instemt met voorgestelde wijzigingen in de opdracht, is De Steven niet aansprakelijk voor een voortgang van de Deelnemer die beneden de oorspronkelijke verwachting van Opdrachtgever ligt.

Artikel 7 – Overmacht

1.    Als door een geval van overmacht aan de zijde van De Steven een geplande sessie of groepstraining niet kan doorgaan, zal deze in beginsel worden verzet. In dat geval bepaalt De Steven in overleg met respectievelijk de Deelnemer of de Opdrachtgever een nieuwe datum, tijdstip en/of locatie of wordt de sessie of groepstraining digitaal gehouden in plaats van fysiek op locatie.
2.    Als verzetten binnen een redelijke termijn van maximaal drie maanden niet mogelijk is, zal De Steven zich inspannen een vervangende trainer of coach in te schakelen met een vergelijkbare stijl om de sessie over te nemen (binnen drie maanden). De overeenkomst tussen Opdrachtgever en De Steven blijft dan onverkort gelden. De afspraken met de vervangende trainer/coach gelden tussen diegene en De Steven.
3.    Als noch verzetten noch vervanging van de trainer/coach na redelijke inspanningen mogelijk is, zal de overeenkomst van rechtswege worden ontbonden. De Steven zal dan alle (aan)betaalde bedragen aan de Opdrachtgever terugbetalen. Geen van beide partijen is aan de ander schadevergoeding verschuldigd.
4.    Onder overmacht aan de zijde van De Steven wordt in elk geval verstaan: ziekte, letsel of overlijden van de coach/trainer of van diens familieleden en/of andere dierbaren (waaronder huisdieren), onbeschikbaarheid van benodigde telecommunicatiediensten, hardware of software, natuurrampen en/of extreme weersomstandigheden (KNMI code oranje/rood), blikseminslag, brand, explosie, rellen, terrorisme, blokkades en van overheidswege opgelegde maatregelen.
5.    Als door een geval van overmacht aan de zijde van Deelnemer of Opdrachtgever een geplande sessie of groepstraining niet kan doorgaan, zal deze eveneens in beginsel worden verzet en/of digitaal worden gehouden.
6.    Onder overmacht aan de zijde van de Deelnemer/Opdrachtgever wordt alleen verstaan: ziekte, letsel of overlijden van de Deelnemer of van diens familieleden tot in de tweede graad, onbeschikbaarheid van benodigde telecommunicatiediensten, hardware of software, natuurrampen en/of extreme weersomstandigheden (KNMI code oranje/rood), blikseminslag, brand, explosie, rellen, terrorisme, blokkades en van overheidswege opgelegde maatregelen.

Artikel 8 – Privacy

1.    Bij de uitvoering van de overeenkomst verzamelt en verwerkt De Steven persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Steven bepaalt daarvoor zelfstandig doel en middelen van de verwerking en is Verwerkingsverantwoordelijke.
2.    Informatie over privacy kan worden gevonden in de privacyverklaring, die op de website van De Steven te downloaden is en die op verzoek zal worden toegestuurd.
3.    Voor Opdrachtgevers die niet zelf Deelnemer zijn (bijvoorbeeld werkgevers die een werknemer aanmelden voor training & coaching), geldt dat er sprake is van data-uitwisseling met als doel de uitvoering van de overeenkomst, waaronder bijvoorbeeld het aanmelden en inschrijven van de betrokkene(n) als Deelnemer(s), het bepalen van de leerdoelen van de training & coaching, het toetsen en registreren van de voortgang van Deelnemers en het communiceren daarover met hen. In dat geval verstrekt Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens aan De Steven waarvoor Opdrachtgever Verwerkingsverantwoordelijke is en waarvoor De Steven na verstrekking (ook) Verwerkingsverantwoordelijke wordt. Er is geen sprake van een gezamenlijke administratie, noch van gezamenlijke verwerkingsdoeleinden. Na verstrekking van de gegevens aan De Steven, verwerkt De Steven deze conform zijn privacyverklaring.

Artikel 9 – Klachten en aansprakelijkheid

1.    Klachten over de diensten en werkzaamheden van De Steven zal de Opdrachtgever of Deelnemer schriftelijk melden, uiterlijk 2 (twee) maanden na het ontstaan van de klacht.
2.    Als de klacht(en) gedeeltelijk terecht zijn, zal de Opdrachtgever De Steven in de gelegenheid stellen dit te herstellen door het gedeelte van de coaching waarover de klacht gaat opnieuw te verrichten. Als herstel redelijkerwijs niet mogelijk is, zullen partijen in onderling overleg naar een passende oplossing zoeken.

3.    De Steven is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) bedrijfsstagnatie, vertrek van werknemers enz.
4.    Eventueel door De Steven verschuldigde schadevergoeding is maximaal gelijk aan de door De Steven berekende offerteprijs.

Artikel 10 – Ontbinding

1.    Beide partijen hebben het recht een overeenkomst met onmiddellijke ingang te annuleren (ontbinden), zonder daarvoor aan de andere partij schadevergoeding verschuldigd te zijn, als de andere partij in een staat van insolventie komt te verkeren, waaronder faillissement, surseance van betaling, wsnp, schuldhulpverlening of onderbewindstelling.
2.    De Steven heeft het recht een overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder daarvoor schadevergoeding verschuldigd te zijn en zonder het recht op terugbetaling, in uitzonderlijke situaties, waarin de (verdere) uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid niet van De Steven gevergd kan worden, zoals bijvoorbeeld in geval van intimidatie of bedreiging (door Opdrachtgever of Deelnemer).

Artikel 11 – Nederlands recht en Nederlandse rechter

1.    Alle rechtsverhoudingen tussen partijen worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen partijen zoveel mogelijk in goed overleg oplossen. Mocht een oplossing op die manier niet kunnen worden bereikt, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.
2.    Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden niet wettig of anderszins ongeldig blijkt, treedt wettelijke conversie op en wordt de bepaling automatisch vervangen door een bepaling die wel is toegestaan en waarvan de betekenis zo dicht mogelijk aansluit op die van de onwettige bepaling.
3.    De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Wil je de voorwaarden downloaden?


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.