Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Rechten en plichten van de medewerker bij ziekteverzuim

Rechten en plichten medewerker bij verzuim

Rechten en plichten bij ziekteverzuim zijn over het algemeen vastgelegd in wetgeving, het arbeidscontract en de CAO.  Uiteraard betreft dat vaak de harde afspraken. Zo staan in het verzuimprotocol de harde afspraken waar werkgever en medewerker zich aan hebben te houden bij ziekteverzuim. Eén van de zakelijke kanten is die van beloning voor inzet: de medewerker werkt en de werkgever stelt hier een beloning tegenover. Een duidelijke afspraak is: wie niet werkt krijgt geen beloning. Een uitzondering hierop wordt onder meer veroorzaakt door ziekte. Iemand die arbeidsongeschikt is door ziekte, werkt niet maar krijgt toch salaris. Kortom: wanneer er ziekteverlof is toegekend hebben medewerkers zowel rechten als plichten. Toch is het zo dat u er met alleen harde afspraken, reglementen en protocollen niet komt wanneer er sprake is van verzuim door ziekte.  Om uitvoering te geven aan de harde afspraken afspraken mogen medewerker en werkgever van elkaar het een en ander verwachten. Wat mag je verwachten van een zieke medewerker en wat mag een zieke medewerker van zijn leidinggevende verwachten?

Wat mag de werkgever van de medewerker verwachten?

De werkgever mag van zijn medewerker verwachten dat hij of zij niet zonder goede reden verzuimt. Verder mag de werkgever verwachten dat de medewerker zich tijdig ziek meldt als er echt zozeer lichamelijk of geestelijk ongemak is dat dit werken verhindert. Bovendien behoort de medewerker zijn best te doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan en mee te denken over hoe hij het herstel kan bespoedigen dan wel tijdelijk aangepast werk kan doen.  Wat mag u van uw medewerkers verwachten? Of welke verantwoordelijkheid en taken hebben uw medewerkers bij verzuim en inzetbaarheid?

 • Bij ziekmelding en re-integratie

  Wat mag u van uw medewerker verwachten bij ziekmelding en re-integratie? Medewerkers:

  • hebben voordat ze zich ziekmelden nagedacht over de consequenties van de ziekmelding. Maar ook: meedenken en nadenken over herstelbevordering, over uitvoer van andere taken of werkzaamheden die de medewerker wel kan doen, over aanpassing van arbeidsomstandigheden, re-integratie etc.
  • geven bij de ziekmelding aan welke taken ze ondanks hun ziekte nog wel kunnen: inzicht geven in de mogelijkheden en onmogelijkheden tijdens de verzuimperiode. Met andere woorden: wat kan de medewerker wel en wat kan hij/zij niet (of tijdelijk niet meer)
  • houdt zich aan het verzuimprotocol.
  • nemen maatregelen om het herstel te bespoedigen: alles doet wat herstel bevordert en alles nalaat wat afbreuk doet aan herstel
  • werken mee aan re-integratie activiteiten. Geven aan welke werkzaamheden ze wel kunnen verrichten: actief meewerken en bevorderen van herstel en re-integratie
  • Blijven beschikbaar voor passend werk en hebben een open houding wanneer dit werk wordt aangeboden
  • houden hun eigen re-integratie activiteiten bij.
  • informeren de leidinggevende periodiek actief over het verloop van hun situatie
 • Preventie

  Wat van u van de medewerker verwachten bij preventie? Medewerkers:

  • werken veilig, ze zijn zich bewust van de arbeidrisico’s die ze lopen tijdens het werk. Maken een melding als er incidenten of onveilige situaties zijn of dreigen te ontstaan.
  • zijn aantoonbaar geschoold om de juiste hulpmiddelen te gebruiken en veilig te werken.
  • gebruiken de hulpmiddelen die beschikbaar zijn om veilig en gezond te werken
 • Inzetbaarheidbevordering.

  Hoe kan de medewerker eigen inzet bevorderen? Medewerkers:

  • zijn gemotiveerd en hebben de juiste competenties om de afdeling doelstellingen te realiseren.
  • zijn zich bewust van, en onderhouden hun eigen gezondheid en vitaliteit.
  • zijn zich bewust van de waarden die ze in hun werk willen terug zien. Weten welke waarden belangrijk zijn voor hun.
  • zijn flexibel, kunnen inspelen op andere vragen vanuit de organisatie. Ze weten wat de organisatie in de toekomst nodig heeft aan menskracht en bereiden zich hierop voor

Proactieve houding: bewustwording creëren

Een proactieve houding van u als leidinggevende mag verwacht worden om medewerkers bewust te maken van hun rechten en plichten of nog beter: van hun verantwoordelijkheden wanneer er sprake is van ziekteverzuim. Op het moment dat u daar nog aan moet beginnen wanneer de ziekmelding heeft plaatsgevonden, bent u schromelijk te laat. Als leidinggevende of organisatie bent u verantwoordelijk voor de inzetbaarheid van uw medewerkers en dus ook voor verzuim. Echter: dat geldt ook voor uw medewerker. Een pro-actieve houding mag ook van de medewerker verwacht worden.

Wat mag de medewerker van de leidinggevende verwachten?

Daar staat tegenover dat de medewerker van de werkgever mag verwachten dat deze tijdig het loon betaalt, zich aan Cao-afspraken houdt, meedenkt over wat nodig is om goed en snel terug te keren en zorgdraagt voor een veilige werkplek.

Verzuim oorzaken

Formele en informele relatie

Deze zakelijke kant van de relatie tussen de werkgever en de medewerker is de formele relatie. De meer persoonlijke kant van de relatie tussen werkgever en medewerker noemen we de informele relatie.

Hieronder vallen persoonlijke betrokkenheid, interesse in het wel en wee van elkaar, enzovoort.
Bij het analyseren van de oorzaak en gevolgen van verzuim is het van belang dat de werkgever een evenwicht vindt tussen de formele en informele relatie met zijn medewerker.

De formele relatie is het houden aan de afspraken uit het verzuim protocol. Maar te veel sturen op dit protocol leidt tot starheid en kilheid. Bij de informele relatie is empathie van belang. Maar te veel empathie leidt tot medelijden of pampering. Combineren we de formele en informele relatie dan  krijgen we de juiste aanpak bij ziekteverzuim: Een goed verzuimprotocol + empathie = laag verzuim. Enkele voorbeelden:

Te veel nadruk op de informele kant van de relatie uit zich in overmatig begrip en bezorgdheid:

 • Wat vervelend voor je, heb je het erg te pakken?
 • Maak je geen zorgen, we redden ons wel zonder je.
 • ik regel alles voor je op het werk.
 • Ziek maar lekker uit.

Te veel de nadruk op de formele kant:

 • Je krijgt geen verlof omdat je niet ziek bent
 • Je hebt je niet aan de ziekmeldingsprocedure gehouden dus je krijgt geen verlof
 • Ik heb vervangend werk voor je geregeld, je moet vanmiddag beginnen.
 • morgen heb je een afspraak bij de bedrijfsarts.

Open communicatie: sleutelwoord

Een sleutelwoord tijdens dit proces is open communicatie en vertrouwen. Medewerkers hebben rechten en plichten, de organisatie heeft rechten en plichten. Echter: juist de open afstemming voorkomt dat u samen met uw medewerker met wetboek op de schoot de regelgeving moet nalopen. Beter is: oplossen, meedenken in de organisatiebehoefte en de medewerker behoefte. Dat doet best een beroep op de competenties en vaardigheden van de leidinggevende.

Andere leerdoelen

De trainers van De Steven hebben nog meer leerdoelen voor u uitgewerkt gericht op 'verzuim en inzetbaarheid'.

Leerdoelen: verzuim en inzetbaarheid

Training en coaching

Bekijk onze training in het kader van verzuim en inzetbaarheid.

Auteur

Dit artikel is geschreven door: Peter Weustink

Peter Weustink trainer - coach


Nieuw in de webshop

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Webinar terugkijken: ontdek jouw kwaliteiten en talenten

Wil je de webinar terugkijken over het ontdekken van jouw kwaliteiten en talenten? Onderwerpen:

 • Wat is talent?
 • Wat zijn kernkwaliteiten?
 • Indeling van kwaliteiten
 • Zelfvertrouwen en kwaliteiten
 • Kwaliteiten in de koelkast
 • Jouw kwaliteiten ontdekken

Schrijf je meteen in en na betaling van € 12,50 krijg je meteen toegang.

Webinar kwaliteiten

Meer informatie

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Op de hoogte blijven van onze nieuwste workshops, webinars of artikelen die wij plaatsen? Abonneer je op onze (gratis) nieuwsbrief!

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.